RODO


Archiwalne projekty

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Centrum Edukacji Zawodowej, 43-100 Tychy, ul. Arctowskiego 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji odpowiedniej formy szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz CEZ,
  • operatorzy pocztowi i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz CEZ usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na CEZ przez przepisy prawa,
  • organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,
  • organy i podmioty których przekazywanie danych jest konieczne ze względu na realizację usługi szkoleniowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w wybranej formie kształcenia.