Kwalifikacyjne kursy zawodowe – Śląsk


Organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe Śląsk. Szkolenia te są nowoczesną oraz elastyczną formą kształcenia, dzięki której można przygotować się do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Taki kurs kończy się zaliczeniem, w formie ustalonej przez osobę prowadzącą zajęcia. Osoba, która ukończy szkolenia i zaliczy egzamin końcowy otrzymuje uprawnienia  kwalifikacyjne.

Jakie kursy zawodowe oferujemy?

W naszych szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby dorosłe, bez względu na wykształcenie. Do popularnych kursów organizowanych przez nasz ośrodek możemy zaliczyć takie kierunki, jak:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • operator maszyn do robót ziemnych i drogowych,
 • operator wózka widłowego.

Organizujemy też kursy UDT, dotyczące obsługi maszyn używanych na halach przemysłowych i placach budowy.

Otrzymanie wszelkich kwalifikacji, składających się na konkretny zawód, jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji. Organizowane przez nas kursy są innowacyjną metodą nauczania, skierowaną do osób dorosłych, które są zainteresowane uzyskaniem lub uzupełnieniem wiadomości, zdolności oraz umiejętności zawodowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Szkolenia z zakresu BHP

 • BHP wstępne ogólne i stanowiskowe
 • BHP okresowe pracowników administracyjno – biurowych, w tym nauczycieli
 • BHP okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • BHP okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • BHP okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

 Cel:

 • zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy;
 • aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z póź. zm.)


Szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie skierowane dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do udzielenia pierwszej pomocy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników oświaty

Cel:

 • przygotowanie słuchacza do praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140): „§21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”