Szkolenie strażników miejskich podstawowe i specjalistyczne– Śląsk


W ramach szkolenia strażników miejskich (gminnych) przygotowujemy aplikantów straży do  profesjonalnego pełnienia służby zgodnie z programem szkolenia podstawowego strażników  miejskich (gminnych).

Szkolenia strażników miejskich Śląsk prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną posiadającą m.in. uprawnienia resortowe do prowadzenia szkoleń. Podczas spotkań każdy uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności przygotowujące go do wykonywania zadań strażnika miejskiego (gminnego). Realizujemy też kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Z uwagi na zmieniający się stan prawny, odnoszący się do funkcjonowania i uprawnień strażników miejskich (gminnych), zapoznajemy uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami regulującymi status prawny straży miejskich (gminnej), zakres i przedmiot uprawnień oraz obowiązującymi procedurami postępowania w sprawach o wykroczenia i sprawach karnych.

Po zakończeniu i zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o odbycia kursu w ramach doskonalenia zawodowego.

Celem szkoleń specjalistycznych dla strażników miejskich jest podnoszenie kwalifikacji oraz utrwalenie umiejętności niezbędnych na określonych stanowiskach służbowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i sprawdzenia harmonogramu najbliższych spotkań.

Szkolenie podstawowe strażników miejskich/gminnych

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: 14 luty 2024 r.

Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2017 poz. 1511)

 • organizacja i zadania straży gminnych
 • podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.
 • Wybrane zagadnienia dla potrzeb pracowników straży gminnych
 • część ogólna prawa karnego i wykroczeń
 • część szczegółowa prawa karnego i prawa wykroczeń
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym
 • wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich
 • elementy kryminalistyki · podstawowe elementy psychologii
 • wybrane zagadnienia z prewencji · użycie środków przymusu bezpośredniego
 • podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów
 • podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów
 • wybrane zagadnienia z ruchu drogowego
 • wybrane zagadnienia z taktyki i techniki interwencji
 • wybrane zagadnienia z łączności · udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie
 • praktyka zawodowa w macierzystej jednostce

Dyżurny

Celem kursu jest przygotowanie pracowników do podjęcia i realizacji zadań służbowych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz ujednolicenia zakresu wiadomości i umiejętności na określonym stanowisku specjalizacji zawodowej w programie:

 • obieg informacji oraz zakres i tryb przekazywania informacji
 • zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o zdarzeniu nadzwyczajnym
 • zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu
 • zasady przyjęcia i zdawania służby oraz ich dokumentowania
 • obowiązki i uprawnienia dyżurnego jednostki (dyspozytora)
 • zadania dyżurnego jednostki (dyspozytora)
 • podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad ochrony obiektów
 • wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do pełnienia służby dyżurnego
 • decyzje, rozkazy, polecenia służbowe · zasady ewidencjonowania i przechowywania broni palnej
 • zasady tworzenia dokumentacji z klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, do użytku wewnętrznego

Oskarżyciel publiczny

Celem kursu jest przygotowanie pracowników straży miejskich do występowania w roli oskarżyciela publicznego pod rządami nowych instytucji prawnych w programie:

 • charakterystyka postępowania sprawdzającego w sprawach o wykroczenie
 • oskarżyciel publiczny – prawa i obowiązki
 • zasady tworzenia dokumentacji procesowej w sprawach o wykroczenia
 • dowody rzeczowe w postępowaniach o wykroczenia
 • postępowania szczególne · rodzaje rozstrzygnięć i środki odwoławcze
 • zasady postępowania z cudzoziemcami

Obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości w zakresie czystości, porządku i właściwego stanu sanitarnego nieruchomości oraz uprawnienia strażników miejskich w tym zakresie

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z obowiązkami administratorów i właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w programie:

 • omówienie obowiązujących przepisów prawa
 • omówienie obowiązków administratora i właścicieli nieruchomości w zakresie czystości i porządku
 • sankcje karne za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
 • sankcje administracyjne za naruszenie przepisów ustawy i uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
 • procedury postępowania wynikające z przepisów karnych i administracyjnych
 • Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 132 poz. 622 z 1996 r. z późn. zmianami)

Referencje